Home

PRESENTACIÓ

LAMPISTERIA SALVADOR S.L. és una empresa familiar amb una trajectòria de més de 30 anys situada a Vilafranca del Penedès, s’ha anat reubicant en funció del creixement que experimentava la empresa. Així, actualment es troba emplaçada al polígon Llevant, on disposa d’unes instal·lacions amb capacitat suficient per a les obres que realitza.

L’àmbit d’actuació queda repartit en múltiples sectors, essent els sectors principals de serveis:

 • Instal·lacions i manteniments industrials
 • Manteniments de instal.lacions de serveis publics
 • Instal·lacions i serveis al sector terciari
 • Instal·lacions de bombes i estacions de bombeig d’aigua
 • Instal·lacions en vivendes
 • Automatització industrial

SERVEIS

Lampisteria Salvador i Instal·lacions i Canalitzacions La Pelegrina han realitzat obres de diverses disciplines, sempre dins dels àmbits de coneixement dels tècnics que formen l’equip professional. Així, s’han realitzat obres dins dels camps següents:

Calefacció i ACS

 • Instal·lació de calderes de pelets, gas-oil o gas
 • Xarxes en edificis, d’aigua calenta sanitària
 • Xarxes en edificis, de calefacció.
 • Acumulació i recirculació d’ACS
 • Registre de dades en prevenció de la legionel·losi.
 • Captadors solars tèrmics.

Climatització

 • Instal·lació d’aparells de climatització, per a vivendes, locals públics o comercials
 • Instal·lació d’aportacions i renovacions d’aire
 • Instal·lacions d’extracció forçada d’aire

Petrolíferes

 • Instal·lació de dipòsits de combustible
 • Conduccions per a punts de consum

Contra incendis

 • Instal·lació de dipòsits contra incendis
 • Sistemes de detecció de fums i tèrmica
 • Instal·lació contra incendis i boques d’incendis (BIEs)
 • Hidrants exteriors
 • Extintors
 • Instal·lació d’extinció de campanes de cuina
 • Xarxes d’extinció amb ruixadors.

Comunicacions

 • Instal·lació de xarxes de dades (Ethernet) per a oficines, locals públics i industries
 • Instal·lació de xarxes de veu i altaveus.
 • Porters electrònics i videoporters
 • Xarxes de TV, en edificis i locals públics.

Electricitat (Baixa tensió)

 • Escomeses elèctriques
 • Quadres de distribució elèctrics
 • Canalitzacions aèries i soterrades
 • Instal·lacions integrals en vivendes, blocs de pisos i edificis públics.
 • Automatització de vivendes
 • Automatització industrial
 • Instal·lacions de potència en industria

Aigua

 • Escomeses d’aigua
 • Quadres de comptadors
 • Canalitzacions de distribució publica d’aigua
 • Obertura de rases i pavimentació del traçat de les canalitzacions
 • Pous i bombaments
 • Equips de pressió continua
 • Cloradors i descalcificadors
 • Distribució d’aigua interior en blocs i edificis públics
 • Captadors solars tèrmics.

 

Sanejament

 • Canalitzacions de sanejament publiques
 • Obertura de rases i pavimentació del traçat de les canalitzacions
 • Bombes d’aigües residuals

Gas

 • Escomeses de gas
 • Connexió d’aparells receptors de gas (cuines, calderes, cremadors, etc)

ACREDITACIONS

Lampisteria Salvador disposa d’una amplia plantilla tècnica, especialitzada en funció del tipus d’obra a realitzar. L’empresa disposa de carnets professionals, expedits per la Delegació d’Indústria, per a realitzar instal·lacions de:

 • Instal·lador elèctric (B.T. – Categoria Especialista)
 • Instal·lador d’aigua
 • Instal·lador de gas (IG-A)
 • Instal·lador-mantenidor de calefacció i ACS
 • Instal·lador-mantenidor de climatització
 • Instal·lador d’instal·lacions petrolíferes (IP-1)
 • Instal·lador de sistemes de canonades plàstiques AseTUB (associació espanyola de fabricants de tubs i accessoris plàstics).

També disposa de certificacions per l’execució d’obra pública, expedida pel ministeri d’economia i Hisenda següents:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
E 01 D
E 04 D
E 05 D
E 07 D
G 06 C
I 01 C
I 06 E
I 08 A
I 09 E
J 02 D
J 04 D
J 05 B
O 03 D

OBRES REALITZADES

Lampisteria Salvador ha realitzat en aquest ultims anys una gran varietat d’obres, entre d’elles es poden destacar:

Construccions F.Munne S.A.

 • CEIP Sant Jordi, Subirats
 • CEIP Arjau, Vilanova i la Geltrú
 • Cristofor Mestre, Vilafranca
 • Pau boada, Vilafranca
 • Consultori Lavern

Realització d’instal.lacions electriques, aigua, comunicacions, energia solar.

Fiber-Systems

Instal·lació electrica nau pintura
Instal·lació electrica zona EX pintures
Quadres distribució generals i de distribució
Manteniment industrial

Casa Ametller

Instal·lació electrica, aigua i comunicacions en nau distribució
Instal·lació electrica i aigua en 15 botigues.

Estudios Bensa

Instal·lacions electrica, aigua i comunicacions en bloc habitatges
Instal·lacions en parking blocs de pisos
Parkings de 64,36,25,30 places
Instal·lació electrica en local comercial (supermercat)

Construccions Magi Ferrer

Instal·lació electricitat, aigua i gas en bloc de pisos

 

Ferros Penedes

Instal·lació electrica en nau industrial Ferros Els Monjos, incloent quadres de distribució
Instal·lació electrica en nau Borges Blanques
Instal·lació electrica en nau de Sant Vicenç de Castellet

Pins-oil

Reforma de la instal.lació electrica en gasolinera Pins-oil, incloent connexionat d’equips de transvas i xarxa equipotencial de terres.

 

Injuma

Instal·lacions electrica, aigua i comunicacions en bloc habitatges
Instal·lacions en parking blocs de pisos
Parking de 19places

 

Celograficas Gerosa

Nova instal.lació electrica en Gerosa-1, incloent quadres i subquadres de distribució (1250Kw).
Conexió amb canal blindada des de E.T fins a quadre general de distribució.
Nova instal.lació en zona Clasificada EX. Instal.lació de xarxa de terres equipotencial.
Nova instal.lació electrica en Gerosa-2, incloent quadres i subquadres de distribució (300Kw).
Nova instal.lació electrica en Gerosa-2, sala blanca, incloent maniobres de ventilació i conexió a la E.T.
Manteniment industrial, automatització.

Hotels del Penedes

Reforma complerta de l’hotel, incloent baixa tensió, aigua, gas, contraincendis, detecció automàtica i comunicacions.
Instal·lació de grup Electramolins subministre Emergència

Alcoa CSI

Instal·lacions i reformes de manteniment.

 

Ajuntament les Cabanyes

Realització d’un pla parcial de renovació de l’enllumenat public de Les Cabanyes, incloent quadres de control i regulació.

 

Promocions Clot Mig

Instal·lacions electrica, aigua i comunicacions en bloc habitatges

 

Cades

Instal·lacions d’ampliació i reforma de la industria, incloent conexions equipotencials i modificacions dels embarrats generals de distribució de la industria.

 

ITSA

Instal·lacions d’ampliació i reforma de la industria, incloent modificació en els quadres generals de distribució, conexionat a la E.T. i modificació de les linies de conexionat de les premses.

Instal·lació de sistemes d’alarma contraincendis.

Ajuntament de Sant Cugat

Realització de renovació parcial de l’enllumenat public de Sant Cugat, incloent quadres de control i regulació.
Manteniment de l’enllumenat de Sant Cugat.

Aigües de Vilafranca

Canalitzacions de xarxes d’abastament públiques
Canalitzacions de xarxes de sanejament públiques
Manteniment de les xarxes de distribució d’aigua.
Manteniment de sistemes de bombament i extracció d’aigua.
Embotits Bundo
Instal·lacions electriques, grup electrogen i quadres de commutació per a industria 500Kva.

 

Espai Salut Vilafranca SL

Instal·lacions electriques, aigua, energia solar, gas per a gimnas.

 

Garatge Fipuma

 

 • Instal·lacions de detecció contranincendi mitjançant detectors i barreres fotoelectriques. Maniobra automatica d’extracció de fums i ventilació de la nau en cas d’incendi.

CONTACTE

Avda. La Pelegrina, 94
08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon: 93 818 06 86
Fax: 93 818 04 23
E-mail: info@lampisteriasalvador.com